Rehabilitacio façanes, edificis,restauració, treballs verticals | Rehabilitació i Restauració
20613
page,page-id-20613,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_transparency,vertical_menu_transparency_on,select-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.4,vc_responsive

La rehabilitació i la restauració requereixen d’equips pluridisciplinaris altament especialitzats i dotats d’una sensibilitat holística.
Des de 4ARK abordem amb el màxim detall i professionalitat cada intervenció, conscients que, per assegurar el futur, hem de respectar el passat.

1R

REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ INTEGRAL D’EDIFICIS

 

Intervencions, segons l’estil arquitectònic dels edificis, aplicant diferents revestiments com estucs tradicionals, morters monocapa, sistema SATE amb diferents acabats i reparació de formigó.
Diversos tipus de neteges.
Formació o reparació de noves lloses de balconades.
Acabats amb diversos tipus de pintures aplicant veladures.
Restauració de motllures i elements ornamentals.

TÈCNIQUES VERTICALS

 

Actuacions en edificis d’accés dificultós, independentment de la seva magnitud, realitzant totes les tècniques de rehabilitació necessàries.

2R
3R

REFORCOS ESTRUCTURALS

 

Reforç de forjats.
Intervencions en bigues de fusta per al tractament de tèrmits, corcs i humitats.
Reforços de forjats amb bigues de ferro i formigó o substitució funcional de biguetes.
Reforç i substitució de balconades.

REHABILITACIÓ DE PATIS I MITGERES

 

Accés a l’interior de patis i mitgeres mitjançant tècniques verticals o bastides penjades, segons convingui.
Treballs de pintura, obra de paleta i muntants d’aigua i gas.
Substitució de baixants de fibrociment segons la normativa vigent de manipulació d’amiant (RERA).
Aplicació de sistemes d’aïllament tèrmic en mitgeres, utilitzant els diferents sistemes d’accés.

4R
5R

RETIRADA DE FIBROCIMENT

 

Retirada d’elements de fibrociment segons la normativa vigent de manipulació d’amiant.
Establiment dels procediments de treball, atenent al principi preventiu i el pla de treball establert per minimitzar l’emissió a l’ambient de fibres d’amiant o pols. Els residus s’embalen i s’identifiquen segons s’especifica en el RD 1406/89 (BOE 278), es recullen per separat d’altres residus i es traslladen als abocadors específics.

AÏLLAMENT TÈRMIC

 

Aïllament tèrmic de façanes i cobertes, amb sistemes tant per a interior com per a exterior, buscant la millor situació i adaptació en cada cas.

6R
7R

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES

 

Reparació o substitució de diferents tipus de cobertes.
Impermeabilitzacions amb diferents tipus de teles, revestiments de poliuretà i aïllaments tèrmics.

RESTAURACIÓ DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

 

Les nostres qualitats i valors es plasmen, de manera evident, en les intervencions que fem en elements del patrimoni arquitectònic, llegats del nostre passat que hem de preservar.
Conscients de la importància de la nostra feina, abordem amb entusiasme i respecte el repte que suposen tots i cadascun dels projectes.
Disposem de la classificació empresarial K7, que ens avala per a intervencions en béns immobles historicoartístics.
Realitzem restauracions de patrimoni intervenint en elements arquitectònics com ara estucs, pedra natural i/o artificial i ornaments, utilitzant tècniques i personal específic per a cada intervenció.

8R