jardimodi

 

ICONA REHABILITACIO ICONA DIAGNOSI ICONA INTERIORISME ICONA EXPRESS
REHABILITACIÓ DIAGNOSI INTERIORISME EXPRESS

 

 

La satisfacció de tots els clients és el nostre objectiu.

Això fa de nosaltres una empresa dinàmica i proactiva formada per un equip tècnic, professional i
especialitzat en rehabilitació i restauració, eficiència energètica i manteniment integral d’edificis.

La qualitat és el nostre valor essencial. La creativitat és l’impuls que ens fa estar en constant creixement i evolució.

 

 

REHABILITACIÓ

 

 

RESTAURACIÓ INTEGRAL D’EDIFICIS

Realitzem diferents intervencions segons l’estil arquitectònic dels edificis, aplicant arrebossats, morters monocapa, estucs tradicionals, reparació de formigó. Diferents tipus de neteges. Formació de noves lloses de balcons si s’escau o reparació d’aquestes. Acabats amb pintures i veladures. Restauració de motllures i elements ornamentals.

 

TÈCNIQUES VERTICALS

Actuacions en edifi cis amb difi cultat d’accés, independentment de la seva magnitud, realitzant totes les tècniques de rehabilitació necessàries.

 

RESTAURACIÓ DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Realitzem restauracions de patrimoni intervenint en elements arquitectònics tals com estucs, de pedra natural o artifi cial i ornaments utilitzant tècniques i personal especí fi c per cada intervenció.

 

REFORÇOS ESTRUCTURALS

Reforç de forjats, intervencions en bigues de fusta pel tractament de tèrmits, corcs i fongs, Reforços de forjats amb bigues de ferro o formigó o substitució funcional de biguetes. Reforç i substitució de balcons.

 

REHABILITACIÓ DE PATIS I MITGERES

Accés al interior dels patis i mitgeres amb Treballs Verticals o bastides penjades adaptant-nos a cada cas. Treballs de pintura, ram de paleta i muntants d’aigua i gas. Substitució de baixants de fi brociment segons la normativa vigent de manipulació d’amiant. Especialistes en aplicació de
sistemes d’aïllament tèrmic en mitgeres, utilitzant els diferents sistemes d’accés.

 

RETIRADA DE FIBROCIMENT

Retirada d’elements de fi brociment segons la normativa vigent de manipulació d’amiant. S’establiran els procediments de treball, atenent al principi preventiu i pla de treball establert per tal de minimitzar al màxim l’emissió a l’ambient de les fi bres d’amiant o pols que contingui. Els residus d’amiant s’embalaran en material plàstic de sufi cient resistència mecànica, i s’identifi caran tal com s’especifi ca en el RD 1406/89 (BOE 278).
Es recolliran separats de la resta de residus que es puguin generar i es portaran en abocadors específi cament per a dipòsit de residus d’amiant..

 

AÏLLAMENT TÈRMIC

Aïllament tèrmic de façanes i cobertes, amb sistemes tant per l’interior com per l’exterior, buscant la millor situació i adaptant-nos a cada cas.

 

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES

Extracció dels paviments, impermeabilitzacions amb butil, teles asfàltiques, revestiments de poliuretà i enrajolats. Reparacióo substitució de cobertes de pissarra.

 

REHABILITACIÓ

 

 

 

DIAGNOSI

 

INFORMES DETALLATS TÈCNICA I GRÀFICAMENT

Revisions tècniques dels edifi cis per evaluar el grau d’afectació de les diferents patologies, mitjançant la entrega de documentació gràfi ca. Realització de cales, amidaments i mostres.
 

INSPECCIONS AMB TÈCNIQUES VERTICALS I CALES D’EDIFICIS PER A DIAGNOSI DE PATOLOGIES

Inspecció d’elements amb difi cultat d’accés, informe de les defi ciències detectades i dels resultats observats amb la realització de les cales.
Detall de les patologies i pla d’acció per garantir una actuacií eficaç.
 

ACTUACIONS EN ZONES DE PERILL DE DESPRENIMENTS

Proteccions d’elements en perill de despreniment.

 

DIAGNOSI

 
 
 

INTERIORISME

 

 

CREACIÓ DE NOUS ESPAIS, LOCALS, VESTÍBULS I ESCALES COMUNITÀRIES

 

DISSENY I PROPOSTES AMB DIFERENTS MATERIALS I LES ÚLTIMES TENDÈNCIES EN INTERIORISME

 

SERVEI INTEGRAL DE CLAUS EN MÀ

Dirigim i gestionem les obres des del seu inici, amb la realització dels estudis i projectes necessaris, fi ns a la fi nalització de l’obra i l’entrega als clients.

 

INTERIORISME 1

INTERIORISME 2

 
 
 

EXPRESS

 

 

MANTENIMENTS PREVENTIUS I CURATIUS EN EDIFICIS D’HABITATGES, EMPRESES, HOTELS I ESCOLES

Treballs de manteniment preventiu i/o corrector que evitin l’agreujament o l’aparició de defi ciències i patologies als edifi cis i que n’assegurin el seu bon estat de conservació.
 

SERVEI EXPRESS 24H

Realitzem reparacions d’urgència, atenent amb rapidesa i amb personal especialitzat.
 

ENFAIXATS I PROTECCIONS EN ZONES DE DIFÍCIL ACCÉS

Enfaixat de balcons i zones de difícil accés, proteccions de zones en perill de despreniment.
 

INSTAL·LACIONS

Reparació o substitució de instal.lacións elèctriques, aigua i gas comunitaris. Substitució de baixants incloent-hi la retirada del fibrociment segons normativa vigent de manipulació d’amiant. Instal.lació de sortides de fums.

 

NETEGES

Tècniques específi ques per a neteja de façanes, a partir d’un estudi preliminar per tal de determinar el què i com netejar, amb garanties de no debilitar els materials.

 
EXPRESS